< بازگشت به نمایشگاه‌ها

پروسه

هنرمندان

نام نمايشگاه: "پروسه" 

 

"پروسه" در تلاش است تا به دور از اصالت دادن به اثر و فارغ از رفتار ارزش گذارانه بر اثر هنرى، به شيوه هاى تفكر و فرآیند آفرينش هنرى بپردازد. 

"پروسه" فضاى خصوصى ميان هنرمند و اثر است كه به صورت معمول، توسط مخاطب رويت نمى شود. اين پروژه در پی مرئی كردن آن راه دشوارى است كه هنرمند حين آفرينندگى، به تنهايى طى مى كند؛ مسيرى كه برخلاف اثر هنرى سویه ی عمومى ندارد.

پروسه اين بار برخلاف عادت هميشگى، نه تنها رشته هاى مرسوم هنرهاى تجسمى كه ديگر رشته هاى هنرى را نيز مورد مطالعه و بررسى قرار داده است تا در فضايى بينامتنى، انگاره هاى گوناگون از خلق هنرى را واكاوى كند. بدان اميد كه محدوديت ها و روش هاى اجرايى ویژه ی هر مديا، باعث ايجاد تصور جديد و تازه اى از مراحل آفرينش در ذهن مخاطب  شود. از سوى ديگر گرد آمدنى از اين دست شايد بتواند فاصله ى ميان هنرمندان رشته هاى گوناگون را حتا شده اندكى كوتاه تر كند و سبب شود مخاطب فارغ از اثر هنری نهایی، تا حد امکان با جهان و زیست هنرمند مواجه شود.

اين نمايشگاه سعى دارد به لايه هاى اوليه ى آفرينش هنرى بپردازد و ساز و كار پنهان نظام آفرينندگى را مورد مطالعه قرار دهد؛ شايد كه نهيبى باشد به آنان كه عجولانه، لزوم پروسه مند بودن خلق هنرى را ناديده مى گيرند.

اميدواريم تماشاى اين مجموعه وجوه تازه ای به آداب آفرينش هنرى مرسوم بیافزاید و بر نقش اندیشه و تفکر در پروسه ی خلق هنری تاکید کند.


آسیه مزینانی - مرتضا آکوچکیان