< بازگشت به نمایشگاه‌ها

بهشت

هنرمندان

آتنا فریدونی


بهشت
انسان همواره سودای بازگشت به مکانی را دارد که روزی از آن رانده شده است. سرگردان در پی منجی موعود، حتی رنج ها و مصائب را خیر    می پندارد؛ چرا که زندگی کوتاه دنیوی را محدودتر از آن می داند که در آن فرصتی برای کامیابی و جبران رنج ها باشد. غافل از اینکه رنج و شادی مداوم وجود ندارد؛ همگی پیوسته در تعادل اند.
گویی هستی مخزنی از دردها، شادی ها، شور و شهوت است که به عمیق ترین و بیان ناشدنی ترین لایه های ادراک و احساس متصل می باشند. ازاین رو با ارجاع  به آن، حقیقی ترین بهشت، دوزخ و برزخ را می توان یافت.
من به شگفتی های وعده دادنی بدگمانم!  هر آنچه از عمق احساس، جان و روان من قابل لمس، درک و باور باشد بهشت من است.
خواه شیرین، گاه تلخ


آتنافریدونی