< بازگشت به نمایشگاه‌ها

انعکاس گذشته

هنرمندان

ایین چمبرلنمن گراورسازی هستم كه چندين سال شيفتۀ حكاكی با تيزاب بوده‌ام و در اين هنر تجربه‌اندوزی كرده‌ام. آثار من از علاقه‌‌ای مداوم به اشكال مصنوع تكنولوژيك سازه‌های صنعتی نشأت می‌گيرد؛ اشكالی نظير پل‌ها، تلسكوپ‌های علمی راديويی در ايستگاه ماهواره‌ای گون‌هيلی، يا سازه‌های سابق نظامی از قبيل آينه‌های آكوستيك در بريتانيای‌كبير .
اغلب سوژه‌ها و مكان‌هايی كه ثبت می‌كنم، طی دوران حيات خويش، پيشتاز تكنولوژی محسوب می‌شدند. بعضی از آن تكنولوژی‌ها حالا از رده خارج شده‌اند يا برای كاربردهايی ديگر تغيير شكل داده‌اند. پس جان كلام در فراشدی بازتاب می‌يابد كه برای ثبت آنها مورد استفاده قرار گرفته است و فراشد حكاكی به من مجال می‌دهد كنكاشی مستمر در ساختار سوژه، مكان آن و تأثيرهای گذر زمان بر آن به خرج دهم.سوژه به تجربۀ ديداری شخصی من و هم‌ارز ترسيمی لحظه‌ای از زمان بدل می‌شود كه انگار به چشم ديده‌ام.
من هر پروژه را با تحقيقی گسترده از طريق طراحی و مشاهده در محل، آغاز می‌كنم . بازديد ازاين محل‌ها به من مجال می‌دهد واكنش عاطفی ذهنی‌ام را ارتقاء دهم؛
هنرمند ديده نمی‌شود ولی دخالت عينی من از اهميت بسياری برخوردار است و پژوهش عينی و تجربۀ شخصی من،حس مكان را القا می‌كند. سپس خود سوژه از محيط پيرامونی‌اش انتزاع  و آشنايی‌زدايی می‌شود. سازه‌ها تهی از پرهيب انسانی نشان داده می‌شوند تا ابعاد معماری نتواند مبتنی بر مقياس مادی بدن انسان باشد.
اين ايهام به احساس جاودانگی دامن می‌زند و حسی شمايل‌گونه را به نمايش می‌گذارد . من كار را با نزديك شدن به سوژه آغاز می‌كنم و با استفاده از سفيد و سياه در
طرح های سريع مدادی، فرم را تخمين می‌زنم. بعد اينها را به کارگاه می‌برم و آنجا، در صورت لزوم، طراحی های گسترده‌تری شامل خطوط روشن‌تر صورت می‌گيرد.
استمرارمؤلفۀ طراحی،جزء لاينفك طرز كار من است. می‌توان وضوح طراحی‌ها را در تغيير مداوم اولويت‌ها و تأكيدهای حكاكی‌ها مشاهده كرد: تأكيد برمفردات تازه و پس زدن ساير مؤلفه‌ها. اين كار شاهدی است بر وقوع ثبت و تصميم‌گيری.
از نظر من، اهميت و ارزش فراشد حكاكی جزء لاينفك جوهر و محتوای اثر هنری است. حكاكی راهكاری استثنايی ارائه می‌كند؛ جزء ذاتی آن دخالت در سطح و كيفيت مادی پردازش است؛ از طريق كاربست مكرر زمينه‌ها، طراحی، حكاكی، صيقل دادن و كليشه‌سازی با قلم، اطلاعات را طبقه‌بندی و جمع‌آوری می‌كند.
گراورهای من فقط تحقيقاتی در پيرامون معماری نيستند، آنها شاهدی بر نگاه و واكنش من نسبت به سوژه به طريقی هدفمند هستند. اين كاری است كه حكاكی مجال انجام آن‌را به من می‌دهد؛ تحقيق دربارۀ مكان از طريق سلوكی بنيادی مبتنی بر ثبت و تعمق در محل به كمك فراشدهای تؤامان طراحی و گراورسازی.

ایین چمبرلین

 

* آثار ایین،در نمايشگاه‌های ملی و بين‌المللی متعدد از جمله در لندن، هنگ‌كنگ، نيويورك،سيدنی، بارسلون و برلين به نمايش درآمده‌اند.