< بازگشت به نمایشگاه‌ها

نوری در دور دست

هنرمندان

محبوبه پرنیان


       دشت                      امیدِ تَنگ                                           تَنگ

                                        که صَد سال

                            بادِ دیوانه                      آشفته     خواهد.

       رودِ گل‌آلود        هزار ستونِ      به تاقِ بلندِ دود

               دور     سکوت       شبهایِ خسته‌گی

                            شب سر‌شکسته‌گی

                      کدام   

                          کدام            

                       خواهید برافراشت؟

افسوس!              به عبث     لغاتِ شاعر را تاریک می‌کنند.

       رفت و آمد در دشتِ مه‌زده

       شرم              

از زخمِ قلبِ                 کدامِ شما خون چکیده است؟

          کدامِ شما                        

           کدامِ شما

           کدام

                   بگویید

                نهان            

شب‌های تار                       

اکنون کدام یک از شما       می‌مانید

              نومیدی

        فشرده‌ی دل‌تنگی

            پُر‌درد       

       آن که خشم                     

تا دیرگاه                            

بینِ شما کدام بگویید

بینِ شما کدام                                                  

                                                                                    "  بامداد"