< بازگشت به نمایشگاه‌ها

نمایشگاه منتخب آثار سلیمان ساسون

هنرمندان

سلیمان ساسون


سلیمان ساسون فرزند اصفهان است. فرزند فرم ها و نقش های هنرمندانه و باشکوهی که قرن هاست چشم جهانیان را به خود خیره کرده اند.

ساسون، عادی و معمولی نیست. خلاق و جستجوگر است. شجاعانه، معماری و موسیقی و نقاششی را در هم می آمیزد و ترکیب های تازه می سازد.

اما آنچه ساسون را کم نظیر می کند ایمان است. ایمان به تداوم، ایمان به فردا، ایمان به خلق.

بیش از نیم قرن است که آرام و نجیب و بی هیاهو راه می پیماید. راهی که ساسون پیموده است اشارتی است به این که هنر؛ نه محتاج فرش قرمز، که در تمنای قلب سرخ است.

 

آسیه مزینانیدریافت کاتالوگ