< بازگشت به نمایشگاه‌ها

ساوند آرت

هنرمندان

 

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮي ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ي ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪن و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺑﮕﺬارد. ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪه ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ي ﭘﯿﺮاﻣﻮن . ﺧﻮاه ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ، ﻓﺮﺣﻨﺎك ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﻓﻨﺎك، ﯾﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ، ﯾﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد. ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ي اﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎري ﺣﺲ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ، در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ي ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ...!   ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ؟  اﯾﻦ ﻫﻨﺮي ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻤﯿﺪن آن و درك ﻋﻤﯿﻘﯽ از آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻫﻨﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ، رﯾﺎﺿﯿﺎت و ... ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .  ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ؟   ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ؟   ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟   ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺮﺻﻪ ي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ، ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﺮاي اراﺋﻪ ي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﺑﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ، در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰي صوت و فركانس را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮد و دﯾﮕﺮان آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ و در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ و در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ صوت ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آدﻣﯽ را از آن ﺧﺒﺮي ﺑﺎﺷﺪ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻧﮕﺮي؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ، و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺟﻬﺎن داري ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎن را ميشنوي ؟

 

کسرا پاشاییدریافت کاتالوگ