< بازگشت به نمایشگاه‌ها

پستوخانه‌ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد

هنرمندان

مرتضا آکوچکیان

پری زنگنه


پستوخانه ی دو مصور ساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد؛ تلاشی است برای واکاوی امروز. امروزی که ساخته ی دست دیروز است، دیروزی که در ما زنده است. چنان زنده که گویی گذشته هرگز نگذشته است.

گذشته ی نگذشته ایی که روزنامه و سانسور را همزمان به هستی آزادیخواهانه ی ایرانیان، هدیه می دهد. این چنین است که خود، نقض غرض می کند و به جای کنار زدن پرده ها و عیان کردن تقصیرها، واقعیت را چنان که به مصلحت می داند به تصویر می کشد. تقصیرهای بزک شده هر بار از نو، زاده می شوند و پیش راه رسیدن به آزادی سدهای تازه می سازند.

پستوخانه ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد، پنجره ای است رو به حرف های نباید. حرف هایی که سال ها از زمانی که باید بر زبان جاری می شدند گذشته است. با این همه هنوز گرم و جاری اند. گرم و جاری چون خونی که در رگ هایمان لبریز تمنای هوایی تازه است.

 

آسیه مزینانیدریافت کاتالوگ