< بازگشت به نمایشگاه‌ها

حوالی شهر

هنرمندان

علی شیری


 

حوالی شهر

 

سکوت و خلوت ناشی از عدمِ حضور و مداخله ی انسان، فرصتی بکر برای فرار از روزمرگی های زندگی امروز ما فراهم می کند. آرامش، ارمغانِ قرار گیری در این خلوت است. جایی که انسانی غیر از ما حضور ندارد! هر چند ما، خود، دیگری محسوب می شویم، اما در نگاه کلی کسی قادر نیست برای خودش ایجاد مزاحمت کند. در سکوت غرق می شود و اجازه می دهد تا طبیعت هضمش کند. تصاویر حاضر، حاصل سودای یافتن همان خلوت است، خلوتی که ببننده، تنها با صدای ظریف طبیعت مواجه است؛نوازش می شود و به خواب می رود...

آیدین خانکشی پور