< بازگشت به نمایشگاه‌ها

جزیره سرگردانی

هنرمندان

مجید فعال


 

جزیره ی سرگردانی

 

هر روزه مسافران زیادی برای دیدن این خشکی به سرزمین ما می آیند.

از سایه های کوتاه درختان پیداست که این سفر زود به پایان می رسد.

این گوشه ی جهان، همیشه جزیره سرگردانی بوده ..