< بازگشت به نمایشگاه‌ها

وقفه

هنرمندان

فرید بیان


 

وقفه

 

تفکر علاوه بر جریان افکار مستلزم

توقف و سکون آنها نیز است،

آنجا که تفکربه ناگاه در هیات نوعی منظومه آبستن از تنش ها متوقف می شود، شوک یا تکانه ای بر آن منظومه وارد می آورد .

 

(بنیامین ، تزهای درباره فلسفه تاریخ ، تز ۱۷)

 

این وقفه ها یا پاوس ها ، مکث ها توقف هایی در جریان متوالی تصاویر و فوتیج هایی است از زمان هایی ویژه از تاریخی که اگر چه خودش گاهی زیسته ی من نیست ولی مدام در نهادم تکرار می شوند و هر روز بازنمایی از آن را مرور می کنم.

تصاویری که در ناخودآگاه ام تکرار

و تکرار شدند و وسواس من بر عکاسی از آنها اضطراری می نمود.

موشکافی از فیلم ها که با تکثیر و تکرار خود همچون گردآبی که من در آن گرفتار بودم سیکلی از مشاهده را با نقطه تمرکزهای مختلف فراهم کرد و برایم همچون توقف منظومه ای انباشته از تنش ها بود .پس انقلاب رابه عنوان لحظه آغازین نزدیک به

شروع حیاتم و دیگر لحظات تاریخی رابه همین منوال مورد توقف قرار داده و خواهم داد .