< بازگشت به نمایشگاه‌ها

رو به روم

هنرمندان

دلارام معروف


 

رو به روم

نمایشگاه نقاشی های دلاران معروف

 

آیا غایت هنر ممکن ساختن امور ناممکن است، و رویت امر رویت پذیر آیا نا ممکن نیست ؟

از کدام نظرگاه می توان پدیده های نامرئی شده را به تصویر کشید؟

نمایشگاه حاضر تلاشی است برای پاسخ دادن به پرسش های فوق؛ تلاشی برای دیدن پیرامون نامرئی شده،اخلاق روزمره.