< بازگشت به نمایشگاه‌ها

پیش از بیداری

هنرمندان

پیش از بیداری- نمایشگاه نقاشی های زهرا دهقان

 

چه کسی از میان ما در خواب از فقر. درد. غم و اندوه بیداد و اسارت شکوه نمی کند؟