< بازگشت به اخبار

تجربه جدید ابراهیم حقیقی بر روی اشعار حافظ در نمایشگاه "نقش غلط"


ابراهیم حقیقی می گوید: در آثار نمایشگاه "نقش غلط" بر روی اشعار حافظ کار کردم و تغییراتی در وجوه تصویری آثارم به وجود آمده است.