«آن وال» پروژه ­ای برآمده از شرایط خاص و منحصر به فردی است که کوید 19 برای­مان ایجاد کرد. تمام آن ساختارهای آشنا و مانوس، ناگهان از کارکردِ همیشگی، تهی شد و امکانات و امتناعات تازه­ سربرآورد. «آن وال» تلاشی است برای عبور از تنگنای تحمل­ ناپذیر همه­ گیری کویید19 که تا بوده و هست آدمی، بقاء و حیات را قدر دانسته و جز ادامه، راهی نپیموده است.

«آن وال» پروژه­ ای دنباله دار است به امیدِ ایجاد فرصتی استثنایی برای آنها که می­ خواهند روزگار حبس در میان دیوارها را در هنر و با هنر از سر بگذرانند. باشد که آن وال بیاید و این درد را ببلعد.