< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

نگاهی کودکانه به 28 مرداد؛ سویه های تخریبی و تکمیلی کودتا

 

كودتا مفهومى مركب است ، از همين رو بررسى آن در دوره هاى مختلف،سويه هاى نويى در حوزه معرفتى ما مى گشايد.عنايت سميعى كه دوران كودكى اش از ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گذشته است،در نشست #آ_گاهى به طرح خاطراتى از آن روزها مى پردازد و نيز در ادامه به روندهايى كه منجر به تحولات ادبى و هنرى و فرهنگى جامعه شد ، اشاراتى خواهند داشت.رويدادهاى تروماتيك سياسى هميشه تاثيرات نابهنگامى در حوزه هاى مختلف دارد كه باعث مى شود با وجود گذشت سال ها هنوز محل بحث و مناقشه باقى بمانند.