< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

داینامیسم تکوین مطالبه گری: از هستی اجتماعی تا کنش دسته جمعی

 

در این جلسه ى #آ_گاهى تلاش می شود تا شکل گیری مطالبات در جامعه از منظر چهار سطح درهم تنیده ی مفهومی به بحث گذاشته شود:
یکم، سطح هستی اجتماعی؛ دوم، سطح تجربه زیسته؛ سوم، سطح آگاهی اجتماعی؛ و چهارم، سطح کنش دسته جمعی.