< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

هایدگر و امر هنری

 

سخنران اين جلسه به ما مي گويد هايدگر چگونه به امر هنرى مى انديشد،او درباره ساخت گشايى متافيزيك كه در پى گشودن حقيقت چيزهاست بحث مى كند و اين كه چگونه ساخت گشايى از هنرها به اثر هنرى به مثابه در جهان بودگى مجال بروز مى دهد.هايدگر معتقد است هنر بايد امرى يگانه و رويدادى از آن خود كننده باشد.