< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

فلسفه ی اجرا

 

فلسفه ی هنر به معنای امروزین آن کاوشی فلسفی در باره ی مقولات هنری است.تحلیل فلسفی هنر و مفاهیم و موضوعات همبسته با آن است . هستی شناسی هنر، نظریه ی هنر و حتی زیبایی شناسی همه مترادف با همین معنا و معادلهای رایجی برای این رشته و شاخه  معرفتی و علمی هستند. هر چند محققان هنر پژوه معاصر" زیبایی شناسی " را معمولا عامتر از "فلسفه هنر" درنظر می گیرند و فلسفه ی هنر را محدود تر از زیبایی شناسی و حتی به عنوان بخشی از آن تلقی می کنند ....