< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

عکاسی و سیطره ی تفکر تصویری

 

در اين نشست آ-گاهی از نگاه یک اهل فلسفه به تفاوت های امروز و دیروز عکاسی،چه در وجه تکنیکی و عام و چه در وجه خلاقانه و خاص،پرداخته خواهد شد.عکس چیزیست که به واسطه ابعاد تکنیکی جدا از تصویر و استعاره بررسی می شود،چرا که با ظهور دستگاه‌های فنی که محصول غیرمستقیم علوم جدید هستند،تصویر تکنیکی ظهور یافته است.تمایزی جدی بین تصاویر قدیمی که از خلال اسطوره‌ها و جادو‌ها خلق مي‌شدند و تصاویری که ازطریق تکنیک تولید مي‌شود،وجود دارد.از جنبه‌ی تئوریک مي‌توان گفت که تصاویر قدیمی بر پدیده‌ها دلالت داشته اند و تصاویر تکنیکی متکی به مفاهیم هستند.در تولید تصویر تکنیکی، میان تصویر و دال آن،دوربین قراردارد و لذا برای فهم این تصویر باید به تحلیل این واسطه نشست.اگر تصاویر قدیم،جادو را ساماندهی مي‌کرد،تصویر تکنیکی نیز افسونی ایجاد مي‌کند؛تعمق بسیار مي‌خواهد که به تمایز این دو نوع تصویر نائل آییم.