< بازگشت به صفحه اصلی آ-گاهی

قدرت و تصویر

 

روابط قدرت، مصاديق و نسبتهاى آن با هنرهاى تصويرى محور اصلي اين نشست #آ_گاهى خواهد بود. برشمارى عوامل استيلا و سلطه روابط قدرت در حيات اجتماعى انسان،  بسترى براى بررسى اين بردارهاى نيرو و نقش اعمال گر آنها در هنر و رسانه خواهد شد و در ادامه،با تمركز بر فرآيندهاى توليد تصوير در رسانه عكاسى،  سخنران مي كوشد در خلال توصيف اين انقياد مدام سوژه در چنگال روابط قدرت، مختصات و حدود حوزه واكنشها و ابتكارات رهايى بخش را نيز با مخاطبان به بحث بنشيند.